• Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021

   Vysledky_zapisu_-_2020_2021.pdf

   Vysledky_zapisu_-_2020_2021_-nahradni_termin.pdf

   Vysledky_zapisu_-_2020_2021_-nahradni_termin_2.pdf

    
   ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2020/2021

   V souvislosti s mimořádným opatřením MŠMT ohledně letošních zápisů do 1. třídy 2020/2021, které bylo zveřejněno dne 18. 3. 2020, bychom Vás rádi informovali o upraveném zápisovém postupu ZŠ Molekula. Ve smyslu mimořádných opatření a minimalizace osobního styku doporučilo MŠMT uspořádat zápis bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. Doporučilo využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

   • Do 31. 3. 2020 - elektronická registrace všech zájemců o školní docházku do 1. třídy 2020/2021.

   • Originály "Zápisního listu" a "Žádosti o přijetí - vytisknutá elektronická žádost"  + kopii rodného listu (viz níže) je nutno doručit do 7. 4. 2020 do školy:

    1. osobně (s dodržením všech aktuálních bezpečnostních pravidel) - 3. 4. 2020 - v 10 hod. nebo v pondělí 6. 4. 2020 v 17 hod. osobně před budovou školy (budova Obchodní akademie - Národního odboje 766 /17, Ústí nad Labem - hlavní vchod (přes roh)) - PROSÍM (DEN PŘEDEM) O INFORMACI, KDO VYUŽIJE OSOBNÍ PŘEDÁNÍ  S UVEDENÍM KONKRÉTNÍHO DNE NA TEL. ČÍSLO 774 482 625

    2. doporučenou poštou

    3. osobní datovou schránkou (datová schránka školy: mhrb4gs)

    4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

   • Kopie rodného listu bude přílohou žádosti v jakékoliv její podobě a bude na ní souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie RL a jeho podpis (kopie bude ověřena a následně skartována).

   • Škola se individuálně domluví s každým zájemcem a uskuteční s dítětem max. 15minutový online rozhovor (Hangouts meet (Google), WhatsApps, Facebook messenger). Za školu rozhovor povedou vždy min. 2 učitelé. Rodiče obdrží do 3. 4. 2020 na mailovou adresu odkaz na registrační formulář, kde se zapíší na konkrétní čas (do poznámek uveďte, který nástroj pro online komunikaci upřednostňujete - aktuálně máme vyzkoušený Hangouts Meet - Googe, který funguje na všechny adresy a lze se na něj připojit i z mobilu.

   • Škola poté vyhodnotí (dle níže uvedených kritérií) všechny získané podklady. 

   • Edit: Na základě předběžné souhlasu (obdrženého 30. 3. 2020) MŠMT s navýšením kapacity žáků školy a možnostech nové budovy bude kapacita 1. ročníku - 2 třídy po 18 žácích.

   Proto, aby byl zápis a následné přijímací řízení (i v této mimořádné situaci) předškolních dětí do prvního ročníku ZŠ Molekula maximálně transparentní a spravedlivý, stanovujeme následující kritéria pro hodnocení přijímacího řízení:

   1. Posilování rodinných vazeb a sladění rodinného a pracovního života rodičů (sourozenec/dítě zaměstnance Základní škola Molekula).

   2. Podpora kontinuity vzdělávání dítěte ve vazbě na rodinný vzdělávací systém (soulad vzdělávacího systému rodiny a školy). 

   • Ke zjištění souladu výchovně vzdělávacích strategií školy a rodiny proběhne s rodiči zapisovaného dítěte informační rozhovor.

   • Sladění hodnot rodiny a školy považujeme za základní předpoklad zdravého plnohodnotného rozvoje dítěte v obou prostředích (škola/rodina).

   Orientačního posouzení školní připravenosti ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání proběhne formou videorozhovoru. Není nutné se na videorozhovor s dětmi připravovat, bude veden motivační formou a jeho cílem je zjistit aktuální úroveň mentální zralosti dítěte.

   K videorozhovoru si připravte: bílý papír A4, pastelky, obyč. tužku

   Při zápisu dětí do Základní škola Molekula budou zohledňovány tyto skutečnosti:

   • Rodiče dítěte mají ujasněné požadavky na vzdělávání, jsou obeznámeni s pilíři školy a koncepce školy jim vyhovuje
   • Rodiče dítěte již navštívili školu, informovali se o průběhu vzdělávání.
   • Dítě je psychicky a fyzicky zralé pro zahájení školní docházky.

   Doporučujeme všem rodičům absolvovat zápis i na spádové škole.

    Pokud ředitel školy nebude moci na základě výše uvedených kritérií rozhodnout (dojde ke shodnému naplnění kritérií), rozhodne los. 

    Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy pod evidenčním číslem, které obdrží rodiče při zápisu do 14. 4. 2020

    Konečným krokem celého procesu u přijatých dětí je podepsání smlouvy o vzdělávání. Termíny podepsání smlouvy budou dohodnuty individuálně.

    

   Pro koho je zápis určen:

   Zápis je určen pro děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Možnost přijetí ke školní docházce mají i děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020, pokud k žádosti o přijetí současně doloží doporučení školského poradenského zařízení. Děti, které dosáhnou věku 6 let v době od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, mohou být přijaty ke vzdělávání pouze za předpokladu, že k žádosti o přijetí doloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

   Odklady:

   Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitel školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. V případě zájmu o odklad je třeba obě doporučení vzít s sebou už k zápisu, neboť žádost o odklad je třeba ze zákona administrativně vyřídit v termínu do 30. 4. 2020.

   Možné situace:

   1. Dítě má již doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, pak podá žádost o přijetí i o odklad, doporučení přiloží elektronicky (stačí prostá kopie).

   2. Dítě nemá doporučení, pak podá žádost o přijetí i odklad a rodič uvede, jestli čeká na vyhotovení doporučení nebo na termín vyšetření, do kdy a dle toho se domluví termín dodání příloh, v případě nutnosti bude řízení přerušeno.

    

   Přílohy:

    

  • Kontakty

   • Základní škola Molekula
   • ivana.koprivova@skolamolekula.cz
   • info@skolamolekula.cz
   • info@skolamolekula.cz
   • +420 774 482 625
   • Sídlo školské právnické osoby a doručovací adresa: Purkyňova 2025/8, Teplice 415 01 Místo vzdělávání: Národního odboje 766/17, Ústí nad Labem 400 03
   • mhrb4gs
   • Základní škola Molekula
 • Fotogalerie

  • Molekula v divadle
  • Feursteinova metoda a projekt k formativnímu hodnocení
  • Badatelský klub
  • Vezměte mikinu ven
  • InforMatika v Molekule
  • Když učí rodiče 2
  • Vánoční čas
  • MoleCOOLa
  • Knižní vánoční strom
  • Pomoc čtyřnohým kamarádům ...
  • Mikuláš
  • Výlet - Šestajovice