•  

   ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2021/2022 

   Vysledky_zapisu_2021_2022.pdf

   Vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením a metodickému doporučení MŠMT lze předpokládat, že zápis proběhne pouze distanční formou, tj. bez osobní účasti dětí a rodičů přímo ve škole. 

   • 3. 3. 2021 16:30 - 17:30 hod. - Jednička v Molekule A - Informační schůzka + Průlet Molekulou (pozvánka přijde na mailovou adresu z formuláře - registrace zde 

   • 24. 3. 2021 - 16:30 - 17:30 hod. -  Jednička v Molekule B - Odpovědi na dotazy (pozvánka přijde na mailovou adresu z formuláře). Dotazy můžete pokládat zde 

   • do 14. 4. 2021 - Dodání dokumentů do školy dle níže uvedeného seznamu:

   Originály "Zapisovy_listek_2021_2022.pdf" + "Žádosti o přijetí - vytisknutá a podepsaná elektronická přihláška" (kód odevzdaných přihlášek na požádání sdělíme)  + kopii rodného listu (viz níže) + případně Žádost o odklad Zadost_o_odklad_skolni_dochazky.pdf

   1. osobním podáním ve škole - vždy v pondělí mezi 9 - 14 hod. (zvonek ředitelna) - Krušnohorská 39, Chlumec 409 39

   2. doporučenou poštou (rozhodující je datum podání na poštu) - Krušnohorská 39, Chlumec 409 39

   3. osobní datovou schránkou (datová schránka školy: mhrb4gs)

   4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

   Kopie rodného listu bude přílohou žádosti v jakékoliv její podobě a bude na ní souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie RL a jeho podpis.

   Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby byl ze strany školy zahájen v den zápisu právní akt (správní řízení) v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky (Udělení odkladu zahájení školní docházky) . 

   Škola nabízí individuální online rozhovor s rodičem a dítětem. Rodiče obdrží na mailovou adresu odkaz na registrační formulář, kde je možné zapsat se na konkrétní termín a čas.

   • 15. - 16. 4. 2021 - Online zápis + rozhovory s rodiči

   • do 19. 4. 2021 - Výsledky zápisu do 1. ročníku 

   Kapacita první třídy je 18 míst v souladu se strategickým záměrem školy, která má aktuální povolenou kapacitu 112 míst. V případě převisu zájmu rozhodují zejména kritéria uvedená níže.

   Proto, aby byl zápis a následné přijímací řízení předškolních dětí do prvního ročníku ZŠ Molekula maximálně transparentní a spravedlivý, stanovujeme následující kritéria pro hodnocení přijímacího řízení:

   1. Posilování sourozeneckých vazeb a sladění rodinného a pracovního života rodičů

   • přednostně jsou přijímány děti - sourozenec v ZŠ Molekula, dítě z DS Molekula.

   V případě volné kapacity jsou přijímány další děti, které splňují níže uvedená kritéria:

   1. Podpora kontinuity vzdělávání dítěte ve vazbě na rodinný vzdělávací systém (soulad vzdělávacího systému rodiny a školy). Sladění hodnot rodiny a školy považujeme za základní předpoklad zdravého plnohodnotného rozvoje dítěte v obou prostředích (škola/rodina).

   2. Zákonní zástupci sdílejí pedagogický přístup – otevřenost ke spolupráci se školou ze strany rodičů.

   V případě vyššího počtu dětí, které splňují výše uvedená kritéria, bude rozhodovat los – losování proběhne za přítomnosti školské rady.

   Doporučujeme všem rodičům absolvovat zápis i na spádové škole.

   Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy pod evidenčním číslem, které obdrží rodiče při zápisu do 19. 4. 2021.

   Konečným krokem celého procesu u přijatých dětí je podepsání smlouvy o vzdělávání. Termíny podepsání smlouvy budou dohodnuty individuálně.

    

   Pro koho je zápis určen:

   Zápis je určen pro děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Možnost přijetí ke školní docházce mají i děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021, pokud k žádosti o přijetí současně doloží doporučení školského poradenského zařízení. Děti, které dosáhnou věku 6 let v době od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022, mohou být přijaty ke vzdělávání pouze za předpokladu, že k žádosti o přijetí doloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

   Odklady:

   Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitel školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. V případě zájmu o odklad je třeba obě doporučení vzít s sebou už k zápisu, neboť žádost o odklad je třeba ze zákona administrativně vyřídit v termínu do 30. 4. 2021.

   Možné situace:

   1. Dítě má již doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, pak podá žádost o přijetí i o odklad, doporučení přiloží elektronicky (stačí prostá kopie).

   2. Dítě nemá doporučení, pak podá žádost o přijetí i odklad a rodič uvede, jestli čeká na vyhotovení doporučení nebo na termín vyšetření, do kdy a dle toho se domluví termín dodání příloh, v případě nutnosti bude řízení přerušeno.

    

   Přílohy:

   Zápisový lístek 2021/2022 - Zapisovy_listek_2021_2022.pdf

   Žádost o odklad školní docházky - Zadost_o_odklad_skolni_dochazky.pdf

    

  • Kontakty

   • Základní škola Molekula
   • ivana.koprivova@skolamolekula.cz
   • info@skolamolekula.cz
   • info@skolamolekula.cz
   • +420 774 482 625
   • Sídlo školské právnické osoby a doručovací adresa: Purkyňova 2025/8, Teplice 415 01 Místo vzdělávání: Krušnohorská 39, Chlumec 403 39
   • mhrb4gs
   • Základní škola Molekula
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje