•  

   ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2022/2023 

   Výsledky zápisu do 1. ročníku - Vysledky_zapisu_do_1._rocniku.pdf

   Losování proběhlo 11. 4. 2022 za účasti členů školské rady

   (uveřejněno dne 11. 4. 2022)

   Termín zápisu i forma zápisu (včetně informačních schůzek a Dne otevřených dveří) může být upravena dle aktuálních doporučení MŠMT a MZČR.

   • 17. 2. 2022 16:30 - 17:30 hod. - Jednička v Molekule  - Informační schůzka pro zájemce o 1. ročník

   • Změna - 22. 3. 2022 - Den otevřených dveří pro rodiče - zájemce o 1. ročník (Více informací o organizaci dne na katerina.novakova@skolamolekula.cz.)

   • 8. 4. 2022 - Zápis do 1. ročníku

   Dokumenty k zápisu:

   Kopie rodného listu bude přílohou žádosti v jakékoliv její podobě a bude na ní souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie RL a jeho podpis.

   Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby byl ze strany školy zahájen v den zápisu právní akt (správní řízení) v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky (Udělení odkladu zahájení školní docházky) . 

   Kapacita první třídy je 14  míst v souladu se strategickým záměrem školy, která má aktuální povolenou kapacitu 140 míst. V případě převisu zájmu rozhodují zejména kritéria uvedená níže.

   Proto, aby byl zápis a následné přijímací řízení předškolních dětí do prvního ročníku ZŠ Molekula maximálně transparentní a spravedlivý, stanovujeme následující kritéria pro hodnocení přijímacího řízení:

   1. Posilování sourozeneckých vazeb a sladění rodinného a pracovního života rodičů

   • přednostně jsou přijímány děti - sourozenec v ZŠ Molekula, dítě z DS Molekula.

   V případě volné kapacity jsou přijímány další děti, které splňují níže uvedená kritéria:

   1. Podpora kontinuity vzdělávání dítěte ve vazbě na rodinný vzdělávací systém (soulad vzdělávacího systému rodiny a školy). Sladění hodnot rodiny a školy považujeme za základní předpoklad zdravého plnohodnotného rozvoje dítěte v obou prostředích (škola/rodina).

   2. Zákonní zástupci sdílejí pedagogický přístup – otevřenost ke spolupráci se školou ze strany rodičů.

   V případě vyššího počtu dětí, které splňují výše uvedená kritéria, bude rozhodovat los – losování proběhne za přítomnosti školské rady.

   Doporučujeme všem rodičům absolvovat zápis i na spádové škole.

   Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy pod evidenčním číslem, které obdrží rodiče při zápisu do 20. 4. 2022.

   Konečným krokem celého procesu u přijatých dětí je podepsání smlouvy o vzdělávání. Termíny podepsání smlouvy budou dohodnuty individuálně.

    

   Pro koho je zápis určen:

   Zápis je určen pro děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Možnost přijetí ke školní docházce mají i děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022, pokud k žádosti o přijetí současně doloží doporučení školského poradenského zařízení. Děti, které dosáhnou věku 6 let v době od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023, mohou být přijaty ke vzdělávání pouze za předpokladu, že k žádosti o přijetí doloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

   Odklady:

   Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitel školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. V případě zájmu o odklad je třeba obě doporučení vzít s sebou už k zápisu, neboť žádost o odklad je třeba ze zákona administrativně vyřídit v termínu do 30. 4. 2022.

   Možné situace:

   1. Dítě má již doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, pak podá žádost o přijetí i o odklad, doporučení přiloží elektronicky (stačí prostá kopie).

   2. Dítě nemá doporučení, pak podá žádost o přijetí i odklad a rodič uvede, jestli čeká na vyhotovení doporučení nebo na termín vyšetření, do kdy a dle toho se domluví termín dodání příloh, v případě nutnosti bude řízení přerušeno.

    

   Přílohy:

   Zápisový lístek 2022/2023 - Zapisovy_listek_2022_2023.pdf

   Žádost o odklad školní docházky - Zadost_o_odklad_skolni_dochazky.pdf

    

  • Kontakty

   • Základní škola Molekula
   • ivana.koprivova@skolamolekula.cz
   • info@skolamolekula.cz
   • info@skolamolekula.cz
   • +420 774 482 625
   • Sídlo školské právnické osoby a doručovací adresa: Purkyňova 2025/8, Teplice 415 01 Místo vzdělávání: Krušnohorská 39, Chlumec 403 39 415 01 Teplice Czech Republic
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje