• Projekty a dotace

   • 2023

     

     

     

     

    2022


    2021

     

    Název projektu: Vybudování učebny pro výuku odborných předmětů

    Příjemce: Základní škola Molekula

    Stručný popis:

    Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit zvýšení kvality vzdělávání a rovný přístup ke vzdělávání. Realizací projektu dojde k inovaci výuky přírodovědných oborů, cizích jazyků, technických a řemeslných oborů a informatiky. Škola v současné době disponuje pouze základním vybavením, zcela nedostačujícím pro badatelsky orientovanou výuku a užití inovativních metod a forem výuky ve všech odborných předmětech. Projekt je součástí MAP ORP Ústí n. L.

    Cíl:

    Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit zvýšení kvality vzdělávání a rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností a kompetencí ve všech podporovaných klíčových kompetencích IROP v rámci specifického cíle 2.4 ve vazbě na trh práce v klíčových kompetencích: 

    - cizí jazyk, 

    - přírodní vědy, 

    - technické a řemeslné obory, 

    - práce s digitálními technologiemi.

     

    Očekávané změny a výsledky projektu

    - pořízení nejnovějšího vybavení, výukových pomůcek a nábytku pro výuku v učebně odborných předmětů ZŠ s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků ve vyučovaných oborech,

    - zvýšení úrovně vybavení učebny odborných předmětů nejmodernějšími výukovými pomůckami pro badatelsky orientovanou výuku, projektové vyučování a uplatnění nových forem a metod výuky odborných předmětů,

    - rozšíření možností pro kvalitní neformální a zájmové vzdělávání žáků při mimoškolních aktivitách v rámci družiny či kroužků,

    -  zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání všem žákům.

     

    Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.


    F:\1Pražská\Výzva_22\Šablony_8.12.16\publicita web\Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

    Název projektu: CESTA K INOVATIVNÍ VÝUCE II.

    Naše základní škola realizuje projekt s názvem Cesta k inovativní výuce II., registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020719, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

    Doba realizace projektu je od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023.

    Projekt je zaměřen na: 

    • Využití ICT ve vzdělávání 

    • Kluby pro žáky ZŠ

    • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

    • Projektové dny ve škole a mimo školu

     

    Hlavními cíli projektu jsou sociální integrace žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání, kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce.

     

    Tento projekt je spolufinancován EU.

     

 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje