• Školskou radu můžete kontaktovat přímo na emailové adrese skolskarada@skolamolekula.cz:

   funkční období - 1. 9. 2021 - 31. 8. 2024

   Za zřizovatele: Ing. Helena Horáčková 

   Za učitele: Mgr. Eva Janásová

   Za rodiče: Kateřina Nováková

    

   Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

    

   Funkční období členů školské rady je tři roky

   Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

    

   Školská rada (se):

   • vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů, a k jejich následnému uskutečňování;
   • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
   • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny;
   • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách;
   • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
   • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
   • projednává inspekční zprávy České školní inspekce;
   • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje